معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی
نام: کوروش کریمی
محل کار: دانشکده علوم انسانی
شماره تلفن داخلی: ۱۶۱
پیام معاونت
وظایف و اختیارات
– تدوین وپیشنهاد اصول کلی برنامه های آموزشی دانشگاه در چهارچوب اهداف علمی، فنی، فرهنگی و آموزشی و نظارت بر حسن اجرای برنامه های مصوب.
– نظارت بر کلیه امور آموزشی دانشگاه با رعایت کلیه قوانین، مقررات، آیین نامه ها و دستورالعمل های صادره از مراجع ذیصلاح علمی و آموزش عالی.
– بررسی شرایط ورود دانشجو به دانشگاه با همکاری و هماهنگی واحدهای ذیربط و ارائه پیشنهادات لازم به مراجع ذیصلاح در این زمینه.
– مطالعه و اتخاذ تصمیم در مسائل آموزشی با همکاری مسئولان ذیربط.
– اجرای امور مربوط به برنامه های آموزشی با همکاری واحدهای مربوط.
– تهیه و پیشنهاد آیین نامه های آموزشی با همکاری مسئولان ذیربط و نظارت بر حسن اجرای آن ها.
– تهیه ضوابط و روش های لازم برای سنجش و ارزشیابی فعالیت های آموزشی واحدهای دانشگاهی، اعضائ هیئت علمی، دانشجویان و کارکنان واحدها.
– نظارت بر سنجش و ارزشیابی برنامه های آموزشی و متون درسی و هماهنگ ساختن آن ها بر مبنای سرفصل های مصوب شورای انقلاب فرهنگی در کلیه سطوح دانشگاهی.
– مطالعه و بررسی برنامه های آموزشی و مطالب درسی دانشگاه های پیشرفته داخلی و خارجی به منظور تجدید نظر در برنامه های آموزشی و همگام ساختن واحدهای دانشگاهی و دانشجویان با پیشرفت های علمی و فنی جهان.
– انجام بررسی ها و اقدامات لازم به منظور گسترش کمی و کیفی واحدها و امکانات آموزشی.
– تهیه و تدوین ضوابط و معیارهای مربوط به تاسیس، گسترش،انحلال و سایر تغییرات مربوط در واحدهای آموزشی،رشته ها و سطوح تحصیلی و پیشنهاد آن جهت تصویب در مراجع ذیصلاح و نظارت بر حسن اجرای ضوابط مصوب.
– فراهم نمودن امکانات لازم به منظور استخدام، تعیین محل خدمت و اداره امور مربوط به رفاه اعضای هیئت علمی.
– پیشنهاد بودجه و نیروی انسانی و سایر نیازمندی های واحدهای تحت سرپرستی با همکاری و هماهنگی واحدهای ذیربط.
معاونین پیشین
-مهندس علیرضا امیری
-دکتر محمد باقری
-دکتر بهرام عابدی
دکتر سید جواد طباطبایی
واحدهای تابعه

مدیریت خدمات آموزشی
اداره کارگزینی هیات علمی
دفتر سنجش و نظارت