اداره آموزش
نام:

محل کار:
شماره تلفن داخلی:

وظایف و اختیارات
-ثبت نام با تاخیر.
– ثبت نام دانشجویان میهمان از واحدهای دیگر.
– ثبت و بررسی دروس میهمانی برای واحدهای دیگر.
– تسویه حساب و بررسی پرونده دانشجویان انتقالی به واحدهای دیگر.
– وصول و بررسی پرونده دانشجویان انتقالی از واحدهای دیگر.
– بررسی درخواست دانشجویان میهمان و انتقالی از واحدهای دیگر.
– بررسی درخواست وضعیت دانشجویان متقاضی میهمان و انتقال به واحدهای دیگر.
– بررسی درخواست مرخصی دانشجویان واحد و صدور مرخصی ایشان.
– بررسی وضعیت سنوات دانشجویان واحد و مکاتبات با نظام وظیفه و سازمان مرکزی در این خصوص.
– بررسی وضعیت تحصیلی کلیه دانشجویان از نظر ماده ۴۶ آیین نامه آموزشی.
– مکاتبات مربوط به کمیسیون موارد خاص آموزشی.