اداره امتحانات
نام: حسین ترابی

محل کار: دانشکده علوم انسانی

شماره تلفن داخلی: ۱۷۰

وظایف اداره امتحانات

 • تنظیم برنامه زمانبندی امتحانات
 • برنامه ریزی وتخصیص محل برگزاری آزمونها باهماهنگی گروههای آموزشی
 • تهیه وتنظیم لیستهای مربوط به امتحانات.
 • برگزاری امتحانات(معرفی استاد، میان ترم و پایان نیمسال تحصیلی) نظارت بر حسن اجرای آن
 • دعوت به کارعوامل اجرایی هر آزمون از حوزه های مختلف
 • تهیه و ارسال ابلاغ امتحانی اساتید در هر نیمسال قبل از شروع امتحانات
 • دریافت و تکثیر سؤالات امتحانی و حفظ و مراقبت از آنها تا شروع جلسه امتحان.
 • تنظیم فهرست اسامی دانشجویان غایب در جلسه و انجام امور مربوط به آن ها و تهیه گزارش
 • تنظیم صورتجلسات پایانی امتحانات و گزارش نهایی به مدیر آموزشی
 • دریافت به موقع
  • اوراق امتحانی
  • لیست نمرات
  • لیست حضوروغیاب دانشجویان همراه با اوراق امتحانی
 • پیگیری جهت اعلام و ثبت نمرات در پایان هر نیمسال
 • پیگیری جهت ثبت نمرات معادل سازی ، مهمانی ، انتقالی و معرفی به استاد
 • بایگانی نمرات نهایی، صورت جلسات امتحانی و اوراق امتحانی در پایان هر نیمسال
 • ارسال کارنامه دانشجویان میهمان به واحد مبداء برابر فرم های مربوط
 • پاسخ به نامه های خارج از واحد در خصوص نمرات دانشجویان
 • امحاء آثار و مستندات مربوط به سؤالات و اوراق امتحانی(طبق بخشنامه‌های موجود).
 • انجام امور مربوط به گزارش پیشرفت تحصیلی دانشجویان
 • راهنمایی و پاسخ به مراجعین و انجام امور ارباب رجوع با حسن خلق
 • برگزاری کلیه آزمون‌ها در واحد، تحت نظارت معاونت آموزشی
 • انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق