کارشناس امور کلاس ها

نام: مهدی قدسی

محل کار: دانشکده علوم انسانی

شماره تلفن داخلی: ۱۶۶

وظایف و اختیارات