اداره بایگانی
نام: امیر کریمی

محل کار: دانشکده علوم انسانی

شماره تلفن داخلی: ۱۵۲

وظایف اداره بایگانی
– تشکیل پرونده هر پذیرفته شده ای که در واحد ثبت نام نموده است
– بررسی مدارک موجود در پرونده و تکمیل چک لیست موجود در پرونده
– ضبط کارنامه های ترمی دانشجویان در پرونده
– ضبط سوابق مکاتبات اداری مربوط به دانشجویان در پرونده ایشان
– پاسخ مراجعین مربوط به مسائل بایگانی
– ارائه مدارک و سوابق و اطلاعات لازم هر دانشجو در صورت مراجعه
– جمع آوری مدارک لازم دانشجویان ، جهت فراغت از تحصیل و ارائه آن به اداره فارغ التحصیلان
– پیگیری مدارک، تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات دانشجویان مقاطع مختلف

و اما دو نکته حائز اهمیت:
۱- دانشجویان بعد از ثبت نام دقت لازم داشته باشند، چنانچه در بدو ورود به دانشگاه مدرک موقت خود را ارائه نموده اند در حین تحصیل الزاماَ باید مدرک اصلی دانشنامه خود را به اداره بایگانی تحویل نمایند.
۲- کلیه دانشجویان در ترم آخر تحصیلی خود جهت تکمیل مدارک فارغ التحصیلی خود به اداره بایگانی ، مسئول جمع آوری مدارک مراجعه نمایند تا در هنگام فارغ التحصیلی در کوتاهترین زمان فارغ التحصیل شوند.
در غیر اینصورت عواقب مربوط به تاخیر تسویه حساب و فارغ التحصیلی به عهده دانشجو خواهد بود