اداره کارگزینی هیئت علمی

نام: قاسم رضایی

محل کار: دانشکده علوم انسانی

شماره تلفن داخلی: ۱۳۱

وظایف و اختیارات

هیات علمی به عنوان یکی از عوامل اصلی آموزش عالی است. کیفیت آموزش و اعتبار هر دانشگاه به شدت تحت تاثیر این عامل قرار دارد.

کارگزینی هیأت علمی یکی ازبخشهای دانشگاه می باشدکه زیرمجموعه معاونت آموزشی قراردارد.

ازاهم فعالیت های این مجموعه می توان به چند مورد زیر اشاره کرد.

 1. انجام امور استخدامی (‌جذب ، انتقال ، مرخصی ، بازنشستگی و بازخرید ) براساس آئین نامه های مربوطه
  • بررسی و تشکیل پرونده اعضاء هیئت علمی جدیدالورود
  • تشکیل پروندهاعضاء هیات علمی جهت تبدیل وضعیت استخدامی
  • صدور احکام کارگزینی (انتصاب، عزل، . . .) و نامه نگاری و کارهای مربوط به اعضاء هیات علمی
  • انجام امور مربوط به ارتقاء مرتبه اعضاء هیئت علمی به استادیاری ودانشیاری
  • انجام امور مربوط به ترفیع سالانه اعضاء هیئت علمی
  • انجام امور مربوط به بورسیه و مامور به تحصیلی اعضاء هیئت علمی
 2. احتساب امتیازات پژوهشی ( مقاله ، کتاب ،…) در محاسبه رقم حق التدریس توسط کارگزینی هیات علمی
 3. انجام صدور گواهی همکاری( تدریس) برای اعضاء هیات علمی ویا مدرسین مدعو
 4. گردش فرآیند بکارگیری و تشکیل پرونده مدرسین اعضا حق التدریس
 5. صدور برگه ماموریت بازدید های علمی دانشجویی جهت استادان
 6. اخذتأییدیه مدارک وریزنمرات تحصیلی متقاضیان عضویت هیأت علمی وحق التدریس
 7. انجام امور مربوط به انتخابات مدیران گروههای آموزشی براساس مقررات و تنظیم ابلاغ مدیریتی اعضای هیأت علمی (صدور حکم مدیران گروه.)
 8. گرفتن مجوز از هیات اجرائی جذب برای همکاری با اساتید متقاضی( انجام مراتب مربوط به گزینش عمومی و اخلاقی اساتید.)
 9. انجام کلیه مکاتبات رفاهی و ………
  • آماده سازی لیست بیمه تامین اجتماعی برای کلیه اساتید
  • انجام امور مربوط گزارش بیمه عمر و به بیمه مکمل اعضای هیأت علمی واحد، همچنین تعویض و تمدید دفترچه اساتید و افراد تحت تکفل.
  • تهیه لیستهای مربوط به عیدی و بن خواربار و بن ماه مبارک رمضان ویژه اعضای هیات علمی
  • محاسبه امتیازات به ترتیب اولویت ، مربوط به اعطای وام ودیعه مسکن برای اعضای هیأت علمی .
  • تهیه و صدور کارت شناسائی برای اعضای هیات علمی که دارای قابلیت ثبت ورود و خروج اساتید و… می باشد.
  • محاسبه بازخرید سنوات و مرخصی اعضای هیات علمی
 10. بررسی فراخوان استخدام هیات علمی و تشکیل پرونده متقاضیان
 11. بررسی و تکمیل پرونده جهت راه‌اندارزی و تاسیس رشته در واحد
 12. رسیدگی به امور انتظامی اعضای هیأت علمی براساس گزارشهای واصله که پس از رسیدگی ، گزارشها جهت اخذ تصمیمات به کمیته انتظامی ارسال می شود و پس از صدور رأی کمیته انتظامی اعضای هیأت علمی .
 13. انجام تشریفات مربوط به امور محرمانه کادر هیأت علمی و مدرسان مدعو .
 14. تهیه آمار و اطلاعات مورد نیاز مقامات ذیربط در مورد کادر هیأت علمی و مدرسان مدعو.
 15. شرکت در تهیه و تنظیم بودجه پرسنلی کادر هیأت علمی واحد.
 16. ثبت و محاسبه و گزارش ساعات حضور و غیاب اعضای هیأت علمی در روزهای موظف .
 17. محاسبه و گزارش میزان حق التدریس قابل پرداخت به اعضای هیات علمی و مدرسان مدعو براساس دستورالعملهای مربوطه .
 18. اسکن احکام اعضای هیأت علمی و ارسال آن به صورت یک  CD به …
 19. انجام سایر امور مربوط به اداره هیأت علمی براساس اجرای دقیق مقررات و آئین نامه ها ، دستورالعلمها و بخشنامه های استخدامی اعضای هیأت علمی
  صدور احکام حقوقی و مطابقت با امورمالی برای دقت و صحت عمل .
 20. ثبت کارکرد ماهانه اعضاء هیئت علمی
 21. ثبت مرخصی و ماموریتهای اعضاء هیئت علمی
 22. کنترل ساعات موظفی و حق التدریس اساتید
 23. تشکیل پرونده و تنظیم قرارداد و تعریف کد پرسنلی برای اساتید مدعو
 24. پرداخت حقوق ماهانه اعضاء هیئت علمی و حق التدریس اساتید مدعو
 25. برگزاری کلاسهای ضمن خدمت ویژه اعضای هیات علمی و بورسیه تحت نظارت مرکز مطالعات نیروی انسانی

انجام مکاتبات مربوط به قطع و برقراری حقوق اعضای هیات علمی با معاونت اداری و مالی و بازنگری و تهیه لیست کارکرد اساتید در آخر هر ماه