مستقیم ۴۳۲۵۷۵۶۲
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی ۱۶۱
دفتر معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی ۱۶۲
مدیرآموزش ۱۶۳
مسئول امتحانات وکارشناسی ارشد ۱۷۰
هماهنگی استادان و نظام ظیفه و آموزش کارشناس ۱۶۶
کارشناس دانشجویان کارشناسی ارشد  و دکتری ۱۹۵
ثبت نمرات ۱۷۶
آموزش دانشکده فنی و مهندسی ۱۹۷
بایگانی ۱۵۲
کارگزینی هیات علمی- گزینش ۱۳۱
آبدار خانه ۱۵۷
سالن امتحانات ۱۶۰